Algemene voorwaarden

Algemene offertevoorwaarden

 1. Toepassingsgebied
 • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van Martlé en bij uitsluiting van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant.
 • Afwijkingen van huidige voorwaarden zullen enkel aanvaard worden voor zover deze voorafgaandelijk en schriftelijk door Martlé aanvaard worden.
 • De algemene factuurvoorwaarden van Martlé blijven van toepassing op de facturen en maken integraal deel uit van de offerte.
 1. Offertes – aannemen van opdrachten
 • De offertes van Martlé zijn vrijblijvend en worden opgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is. Opdrachten worden pas als definitief beschouwd, wanneer deze schriftelijk door de opdrachtgever aanvaard worden of wanneer Martlé door de tenuitvoerlegging dienovereenkomstig heeft gehandeld zonder dat de opdrachtgever zich hiertegen verzet heeft.
 1. Duur
 • Offertes van Martlé blijven geldig gedurende 2 maanden na datum van de offerte
 1. Prijs
 • De opgegeven prijs is steeds exclusief BTW.
 • Deze prijs is indicatief en is gebaseerd op de gegevens ontvangen door de opdrachtgever, waaronder doch niet exhaustief de afmetingen, het gewicht of andere bijzonderheden van de lading.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de opgegeven prijs een prijs die uitgaat van een transport uit te voeren op weekwerkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 06u am en 06u pm.
 • Bij wijziging na aanvaarding van de offerte van het uitvoeringstijdstip naar nachtwerk of uitvoering op zaterdag of zon – en feestdagen en dit op verzoek van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de overeenkomstige toeslag aangerekend worden.
 • De prijs is exclusief kosten voor routeverkenning.
 • Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk aangegeven, is de opgegeven prijs exclusief politiekosten, tolkosten, kosten voor verwijdering straatmeubilair, grens- en douanekosten en alle andere eventuele kosten om het transport probleemloos doorgang te laten vinden.
 • Tot uitvoering van het transport zal Martlé gerechtigd zijn de opgegeven prijs te wijzigen zo dit ingevolge de aanpassing van de kostprijsindices noodzakelijk zou blijken.
 1. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
 • De opdrachtgever is geheel en exclusief verantwoordelijk om de correcte gegevens aan Martlé te bezorgen op basis waarvan Martlé haar offerte dient op te maken.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte voorbereiding en het aanleveren van de nodige douanedocumenten. Martlé kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onvolledigheden in deze documenten. Zo Martlé hier schade door lijdt, zal deze op de opdrachtgever worden verhaald.
 • De opdrachtgever is exclusief aansprakelijk voor het betalen van belastingen en invoerrechten of enige andere retributie, taks of belasting van welke aard dan ook aangaande de te vervoeren goederen.
 • De opdrachtgever garandeert dat de laad – en loslocatie goed bereik – en berijdbaar zijn. Zo dit niet het geval is, zal Martlé de extra kosten nodig om de opdracht uit te voeren, aan de Opdrachtgever kunnen aanrekenen.
 • Op Opdrachtgever kan onder geen beding zijn eigen aansprakelijkheid, met inbegrip doch niet exhaustief, van de aansprakelijkheid ingevolge artikel 43 van de vervoerswet van 15.07.2013, uitsluiten.
 • Behoudens ingeval de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan Martlé verzoekt om tot verificatie over te gaan, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de correctheid van de meegedeelde gewichten. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.
 • Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.
 • Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.
 1. CMR
 • Partijen bevestigen middels de aanvaarding van deze offerte dat de vervoersovereenkomst, national of internationaal, beheerst wordt door de bepalingen van het CMR-Verdrag.
 1. Verzekering van de goederen
 • Behoudens wanneer de Opdrachtgever uitdrukkelijk de opdracht geeft om een All-Risk verzekering voor de te vervoeren goederen af te sluiten en zij hierbij expliciet de te verzekeren waarde opgeeft, zijn de vervoerde goederen verzekerd onder het aansprakelijkheidsregime van het CMR-Verdrag.
 • In geval van All-Risk verzekering zal de bijkomende premie door de Opdrachtgever dienen betaald te worden. Deze premie maakt, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geen deel uit van de in de offerte opgenomen prijs.
 1. Betaling van de prijs
 • Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, is de prijs betaalbaar 30 dagen na verzenddatum van de factuur.
 1. Vergunning
 • Speciale transporten geschieden onder dekking van transportvergunningen wat betreft lengte, breedte, hoogte en gewicht in de desbetreffende transit - en bestemmingslanden. De afgifte van de transportvergunningen geschieden door de landelijke / provinciale / gemeentelijke overheden. De geplande notes voor wat betreft mogelijkheden en afgifte van deze speciale transportvergunningen zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Martlé blijft echter afhankelijk van deze overheden. Martlé kan dan ook nooit gehouden tot het respecteren van bepaalde termijnen inzake het bekomen van deze vergunningen. De plicht van Martlé tot het bekomen van de nodige vergunning betreft uitsluitend een inspanningsverbintenis. Voor zover de nodige vergunningen niet voorhanden zijn tegen de door de Opdrachtgever vooropgestelde termijn, behoudt Martlé zich het recht het transport uit te stellen tot de nodige vergunningen voor handen zijn. Martlé kan op geen enkele manier enige aansprakelijkheid dragen ingevolge de vertraging die hieruit zou voortvloeien.
 1. Annulering door de opdrachtgever
 • Bij annulering door de Opdrachtgever na aanvaarding van de offerte, zal Martlé gerechtigd zijn op de aanrekening van […]% van de offerteprijs.
 1. Toepasselijk recht
 • De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 1. Bevoegde rechtbank
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd, onverminderd in voorkomend geval de toepassing van artikel 31 CMR-verdrag.

FACTUURVOORWAARDEN

Behoudens tegenstrijdige bepalingen uitdrukkelijk door Martlé bekrachtigd, worden alle verkopen, leveringen of andere prestaties beschouwd als gesloten onder de volgende algemene voorwaarden en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

 • Behoudens bijzonder andersluidend voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, zijn de facturen van Martlé betaalbaar te Knesselare op 30 dagen na datum van de factuur.
 • Het protest van een factuur dient uiterlijk binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Martlé te worden overgemaakt. Bij ontstentenis hiervan, is de factuur onherroepelijk verschuldigd. Elke latere klacht zal als niet ontvankelijk worden afgewezen. De intrest wordt berekend van maand tot maand en elke begonnen maand wordt meegeteld. Daarenboven zal Martlé gerechtigd zijn op een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van 123,95€ per factuur, alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
 • Martlé kan een pand- en/of retentierecht uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal Martlé schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die Martlé ten overstaan van haar contractspartij heeft, en die deze laatsten op haar heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
 • De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle nodige correcte informatie te verstrekken aangaande de vracht waarvoor een vergunning of afwijking dient te worden aangevraagd. Ook bij de uitvoering blijft de Opdrachtgever voor de vracht verantwoordelijk, alsook voor de gebeurlijke schade veroorzaakt door deze vracht.
 • Martlé kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het afwijzen, dan wel het laattijdig ontvangen van een vergunning of afwijking.
 • Bij annulering door de Opdrachtgever van de transportopdracht zal Martlé gerechtigd zijn op de aanrekening van […]% van de offerteprijs.
 • Martlé kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdsverliezen, schades of defecten tijdens de uitvoering.
 • Het uitgevoerde transport is onderworpen aan de CMR-Verdrag.
 • De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
 • In geval van betwisting zijn enkel de gerechten van Gent bevoegd, onverminderd in voorkomend geval de toepassing van art. 31 lid 1 CMR.

Voorwaarden offerte verhuur rijplaten en verhuur materieelunit

 1. Toepassingsgebied
 • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van Martlé voor het verhuren van rijplaten en het verhuren van materieelunits en dit bij uitsluiting van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant.
 • Afwijkingen van huidige voorwaarden zullen enkel aanvaard worden voor zover deze voorafgaandelijk en schriftelijk door Martlé aanvaard worden.
 • De algemene factuurvoorwaarden van Martlé blijven van toepassing en maken integraal deel uit van de offerte.
 1. Offertes – aannemen van opdrachten
 • De offertes van Martlé zijn vrijblijvend en worden opgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is. Opdrachten worden pas als definitief beschouwd, wanneer deze schriftelijk door de opdrachtgever aanvaard worden.
 • Voor zover de goederen vermeld in de offerte niet langer voorradig zijn, zal Martlé samen met de Opdrachtgever zoeken naar een mogelijk alternatief. Zo dit niet mogelijk blijkt, zal noch Martlé, noch de opdrachtgever door de andere partij aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 1. Geldigheid offerte
 • Offertes van Martlé blijven geldig zolang de voorraad strekt en in elk geval uiterlijk tot 1 maand na datum van de offerte.
 1. Leveringstermijn
 • De opgegeven leveringstermijnen worden ten indicatieve titel vermeld. Martlé kan in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden worden afgeweken wordt van de ten indicatieve titel aangeduide leveringstermijn. Martlé zal de huurder in kennis stellen van de concrete leveringstermijn van zodra dit mogelijk is.
 1. Huurperiode
 • De op de offerte aangeduide prijs betreft de huurprijs per maand/week/dag, zoals aangegeven op de offerte.
 • De stopzetting van de huur dient schriftelijk door de klant te worden meegedeeld.
 1. Prijs
 • De opgegeven prijs is steeds exclusief BTW.
 • Per aangevat uur stilstand (wachturen, uren veiligheidsopleiding,…) zal Martlé gerechtigd zijn een bedrag van 68EUR/uur (excl BTW) voor een wagen zonder kraan en een bedrag van 85 EUR/uur (excl BTW) voor een wagen met kraan aan te rekenen.
 1. Betaling van de prijs
 • Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, is de prijs betaalbaar 30 dagen na datum van de factuur.
 1. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
 • De Opdrachtgever is geheel en exclusief aansprakelijk voor de keuze en de geschiktheid van het bestelde materiaal.
 • De Opdrachtgever staat garant dat de werf goed bereikbaar en berijdbaar is voor een trekker met oplegger.
 1. Aansprakelijkheid van Martlé
 • Martlé verbindt er zich toe materiaal te leveren dat zich in goede staat van onderhoud en gebruik bevind.
 • Martlé kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of kwetsuren rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit het gebruik van het verhuurde materiaal.
 1. Eigendom van de goederen
 • De verhuurder materialen blijven eigendom van Martlé. De klant wordt er op geen enkel ogenblik eigenaar van. Derhalve is het de klant verboden om het gehuurde materiaal aan derden over te dragen, te verkopen, uit te lenen, te verpanden, of op een of andere manier te bezwaren.
 • Voor zover deze gehuurde materialen het voorwerp zouden uitmaken van een beslag lastens de klant, zal laatstgenoemde het nodige doen om de beslaglegger op de hoogte te brengen van het eigendomsrecht van Martlé. Tevens zal de klant Martlé onmiddellijk in kennis stellen van het beslag. Zo Martlé ingevolge hiervan enige kosten zou moeten dragen, zullen deze van de klant teruggevorderd worden.
 1. CMR
 • Voor het vervoer van de rijplaten zullen cmr-vrachtbrieven worden opgesteld. Hierop zal het aangeleverd materiaal worden omschreven. Ook het aantal wordt vermeld. Op de werf zal deze CMR voor ‘ontvangst van het aangegeven aantal’ worden afgetekend.
 1. Teruggave goederen
 • De container en de rijplaten zullen aan het einde van de huurperiode door Martlé terug opgehaald worden.
 • De klant zorgt er voor deze de gehuurde materialen bij teruggave voldoende gereinigd zijn. Bij onvoldoende reiniging zullen reinigingskosten door Martlé aangerekend worden a rato van 5 EUR / rijplaat, dan wel 85 EUR/container.
 • Beschadigde of verloren rijplaten worden aangerekend aan de nieuwwaarde.
 • Voor zover het walsen van de rijplaten noodzakelijk is, zal Martlé hiervoor een kost van 60 EUR / rijplaat aanrekenen.
 1. Toepasselijk recht
 • De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 1. Bevoegde rechtbank
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

Specifieke voorwaarden voor autokraanwerken

 1. Toepassingsgebied
 • Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes van Martlé voor autokraanwerken en bij uitsluiting van algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant.
 • Afwijkingen van huidige voorwaarden zullen enkel aanvaard worden voor zover deze voorafgaandelijk en schriftelijk door Martlé aanvaard worden.
 • De algemene factuurvoorwaarden van Martlé blijven van toepassing op de facturen en maken integraal deel uit van de offerte.
 1. Offertes – aannemen van opdrachten
 • De offertes van Martlé zijn vrijblijvend en worden opgesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is. Opdrachten worden pas als definitief beschouwd, wanneer deze schriftelijk door de opdrachtgever aanvaard worden of wanneer Martlé door de tenuitvoerlegging dienovereenkomstig heeft gehandeld zonder dat de opdrachtgever zich hiertegen verzet heeft.
 1. Duur
 • Offertes van Martlé blijven geldig gedurende 2 maanden na datum van de offerte.
 1. Prijs
 • De opgegeven prijs is steeds exclusief BTW. De btw is steeds verschuldigd.
 • Voor nachtwerk (tussen 20hm pm en 06hr am) alsook voor zaterdagwerk is er bovenop de standaardprijs een toeslag van +28 EUR / uur;
 • Voor zondagwerk is er bovenop de standaardprijs een toeslag verschuldigd van +56 EUR / uur;
 • Voor feestdagen is er bovenop de standaardprijs een toeslag verschuldigd van +85 EUR / uur.
 • De werkbon dient duidelijk ondertekend te zijn. Uren worden gerekend vanaf vertrek tot terugkomst op het depot van Martlé, eventueel in voorkomend geval verminderd met een middagpauze. Gebeurlijke opleidingen, onderrichtingen en/of voorlichtingen specifiek aan de werf/fabriek en/of job worden als prestatie aangerekend.
 1. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
 • De opdrachtgever is geheel en exclusief verantwoordelijk om de correcte gegevens aan Martlé te bezorgen op basis waarvan Martlé haar offerte dient op te maken.
 • De werken worden uitgevoerd onder instructies van de verantwoordelijke van de klant op de werf.
 • De klant blijft aansprakelijkheid voor de goederen in de hijs/manipulatie. De bestelling impliceert een afstand van verhaal tegenover Martlé of tegenover de door Martlé aangestelde onderaannemer.
 • De klant blijft exclusief verantwoordelijk voor:
 1. Het vrij van hindernissen houden van de opstelplaats en de toegangswegen;
 2. Het voldoende bereik- en berijdbaar zijn van het terrein voor het betreden en afstempelen van de kranen;
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen: het aanvragen van en betalen van de kosten die ermee gepaard gaan, van alle vereiste wegomleggingen, signalisaties, parkeerverboden, inname van openbare domeinen, e.d.;
 4. Het uiterlijk 1 dag voor de aanvang van de werken aan Martlé meedelen van de kopie van de vergunning(en) of toelating(en);
 5. Het garanderen dat Martlé vrije toegang heeft tot de werven en desgevallend de nodige toegangspassen te voorzien;
 6. Het voorzien van aanslagmateriaal (zoals kettingen, assen, klemmen, verdeelassen enz.) dat beantwoordt aan de vereiste veiligheidsnormen en voldoende deugdelijk is;
 7. In voorkomend geval, het voorzien van een deugdelijke glaszuiger;
 8. Het aanslaan of afslaan van de lasten;
 9. Het aanslaan en afpikken van de stukken;
 10. Gebeurlijke schade aan opritten, voetpaden, rioleringen, gazons, etc.;
 1. Verzekering
 • Martlé is inzake kraanwerk verzekerd in BA uitbating LS en MS vermengd voor 2.500.000 EUR / schadegeval.
 • Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Allrisk-verzekering voor schade aan de te behandelen stukken niet in de offerteprijs voorzien. Voor zover als uitdrukkelijk gevraagd door de klant, kan een allriskverzekering afgesloten worden ten bedrage van 5°/°° op de waarde van het te behandelen stuk met een minimumpremie van €100. Ingeval u afziet of bij het ontbreken van dit uitdrukkelijk verzoek tot afsluiten ervan via Martlé van hierboven vermelde verzekering, vervalt de verantwoordelijkheid van verhaal ten overstaan van Martlé.
 1. Betaling van de prijs
 • Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, is de prijs betaalbaar 30 dagen na datum van de factuur.
 1. Annulering door de opdrachtgever
 • Bij annulering van de kraan na 16hr daags voor uitvoering, zal Martlé gerechtigd zijn op een vergoeding van er 50% van de minimum prestatie tijd. Bij annulering op de uitvoeringsdag zelf zal de volledige minimumprestatie van 8u verschuldigd zijn.
 1. Toepasselijk recht
 • De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
 1. Bevoegde rechtbank
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.